THÔNG BÁO VỀ VIỆC HẠN CHẾ GIAO DỊCH TRÊN HỆ THỐNG GIAO DỊCH UPCOM