NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021